ផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី3សម្រេចបានលទ្ធផលសាងសង់ប្រមាណ50ភាគរយ

គម្រោងសាងសង់ផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី3 ដែលនឹងក្លាយជាសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចជាតិមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងចំណោមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗដទៃទៀត​របស់​កម្ពុជា រហូតមកដល់ពេលនេះ…