ក្រុងបណ្តែតទឹកប្រទេសហូឡង់ សាងសង់សម្រាប់រស់នៅក្នុងគ្រាពិភពលោកប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ក្រុងបណ្តែតទឹកមួយដែលមានសំណង់អគារលំនៅដ្ឋានជាលក្ខណៈសហគមន៍ស្ថិតក្នុងទីក្រុង Amsterdam ប្រទេសហូឡង់ ត្រូវបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតវៃសម្រាប់ទប់ទល់បញ្ហា