ចំណេះដឹងសំខាន់ៗពីក្រុមដំណាំដែលយើងអាចដាំជុំវិញផ្ទះបាន

ភ្នំពេញ ៖ ការដាំដំណាំ មិនថាប្រភេទណាក៏ដោយ ក៏ត្រូវការការមើលថែទាំ ដកស្មៅ ដាក់ជី ជាពិសេសចំណុចដែលខ្វះពុំបាននោះគឺការស្រោចទឹក ទើបដំណាំទទួលបានផលល្អ…