សំបក និងកាកសំណល់គ្រាប់ចន្ទី ត្រូវបានកែច្នៃជាថាមពលជីវម៉ាស និងជី ក្នុងគោលដៅនាំចេញទៅជប៉ុន

ក្រុមហ៊ុនកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីជប៉ុន នឹងពង្រីករោងចក្រនៅកម្ពុជា កែច្នៃសំបក និងកាកសំណល់គ្រាប់ចន្ទីធ្វើជាផលិតផលថាមពលជីវម៉ាសសម្រាប់នាំចេញទៅជប៉ុន