ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក កំពុងបញ្ចេញសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយទីផ្សារអន្តរជាតិ

ភ្នំពេញ ៖ ជាឧស្សាហកម្មផលិតសាប៊ូក្នុងស្រុកមួយ បច្ចុប្បន្ន បាន និងកំពុងខិតខំផលិតសាប៊ូយ៉ាងមមាញឹក ដើម្បីចម្រាញ់យកគុណភាពស្តង់ដារសាប៊ូដែលអាចផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការរបស់អតិថិជនក្នុង…