ក្រុមហ៊ុនចិន និងសិង្ហបុរី ចាប់អារម្មណ៍ចង់វិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍបៃតង

ក្រុមហ៊ុនចិន និង សិង្ហបុរីជាច្រើនបានមកស្វែងយល់ពីឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជា និងបានចាប់អារម្មណ៍ចង់វិនិយោគលើវិស័យការអភិវឌ្ឍបៃតង