គេគ្រប់គ្នាជីករករ៉ៃមាសពីក្រោមដី តែ Startup ថ្មីមួយនេះទាញយកមាសចេញពីកន្លែងចាក់សំរាម

ស្ទើរតែប្រមាណ ៨១ភាគរយនៃធនធានរ៉ែមាសនៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្នគឺមិនស្ថិតនៅក្រោមដីទៀតនោះឡើយ ខណៈដែលរ៉ែមាសនៅក្រោមដីទាំងអស់គឺមិនមានទំហំច្រើនជាងធនធានមាសដែលមានប្រើប្រាស់នៅក្នុងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា និងអេឡិចត្រូនិកនោះទេ។