ប្រធាន CVEA ៖ ការពន្យារពេលអនុវត្តន៍ពន្ធលើចំណេញមូលធននឹងជំរុញចរន្តទិញលក់ដីធ្លី

ភ្នំពេញ៖ ដោយសារតែស្ថានភាពកូវីដ-១៩ បន្តអូសបន្លាយទាំងនៅកម្ពុជា និងនៅបរទេស រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចពន្យារពេលក្នុងការអនុវត្តពន្ធលើចំណេញមូលធនរហូតដល់ឆ្នាំ២០២៤ ដែលការ…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy