ចំណេះដឹងថ្មីនៃការសរសេរផែនការអាជីវកម្ម ដែលអាចមានប្រសិទ្ធភាពទទួលបានទុនពីខាងក្រៅបន្ថែម

ភ្នំពេញ ៖ ផែនការអាជីវកម្ម គឺជាកត្តាចាំបាច់ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងគិតពីការទទួលបានហិរញ្ញប្បទានខាងក្រៅតាមរយៈប្រាក់កម្ចី ឬការវិនិយោគ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអ្នកចាប់ផ្តើមពីតូច…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy