ជប៉ុន-កម្ពុជា នៅតែជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជា ខណៈទំហំពាណិជ្ជកម្មបន្តកើនឡើង

ប្រទេសជជ៉ុន តាមរយៈទីភ្នា​ក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន(JICA) បាននឹងកំពុងផ្តល់សមិទ្ធផលជាបន្តបន្ទាប់ដល់កម្ពុជាស្ទើរគ្រប់វិស័យ ដោយក្នុងនោះការទទួលយកសំ​ណើដើម្បី…

AMS ECONOMY
@amseconomy