សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត ប្រកាសបើកឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការសមាគមសហព័ន្ធអ្នកវិនិយោគកម្ពុជា

តាមរយៈសមាគមជាសមាជិកទាំង៩ នេះ បានចូលរួមចំណែកទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេស វិនិយោគនៅកម្ពុជាសរុបជាង ១៥,២០០ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក និងផ្តល់ការងារជូនកម្មករ និយោជិតជាង ៦៤០.០០០នាក់