អាជីវកម្មកំប៉ុសគោកផ្តល់ផលចំណេញដល់ទាំងបរិស្ថាន ដំណាំ និងលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាជនក្នុងសហគមន៍

ជំនួញ ៖ ជីកំប៉ុស ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាជីដែលបានមកពីវត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិ ក៏ដូចជាសំណល់ច្រើនមុខលាយបញ្ចូលគ្នាផ្អាប់ទុក ដែលអាចធ្វើជាជីបំប៉នដំណាំឱ្យលូតលាស់…