កូរ៉េ សិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធកម្មគម្រោងកែច្នៃប្រេងសំបកគ្រាប់ស្វាយចន្ទីទៅជាជីវថាមពល និងជីសរីរាង្គនៅកម្ពុជា

សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ មកសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធកម្មគម្រោងកែច្នៃប្រេងសំបកគ្រាប់ស្វាយចន្ទីទៅជាជីវថាមពលនិងជីសរីរាង្គ នៅប្រទេសកម្ពុជា