រោងចក្រផលិតសាច់និងស៊ុតសិប្បនិម្មិតធំបំផុតនៅអាស៊ីត្រៀមបង្ហាញខ្លួននៅសិង្ហបុរី

ពាណិជ្ជកម្ម ៖ ទីបំផុត ក្រុមហ៊ុនផលិតអាហារបែបជំនួសឬ alternative food របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលមានឈ្មោះថា Eat Just បានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀង ក្នុងការសាងសង់រោងចក្រផលិតសាច់…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy