ណាសា និង SpaceX ចុះកុងត្រាតម្លៃ ១ ០០០លានដុល្លារផលិតឈុតអវកាសជំនាន់ថ្មី

អង្គការណាសាត្រូវបានប្រកាសផ្តល់កុងត្រាឲ្យក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវអវកាសរបស់លោក Elon Musk ហើយ គឺ ក្រុមហ៊ុន SpaceX ក្នុងការផលិតឈុតអវកាសថ្មីតម្លៃរហូតទៅដល់ ១ ០០០