តំបន់កួរស្រូវកំពុងក្លាយជាទីបណ្តុំលំនៅដ្ឋានកម្រិតមធ្យម និងទាក់ទាញការវិនិយោគ

តំបន់កួរស្រូវ ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃរាជធានីភ្នំពេញ បច្ចុប្បន្ននេះ បានក្លាយជាតំបន់ទីប្រជុំជន ក្រោយមានគម្រោងលំនៅឋានកម្រិតមធ្យម គម្រោងផ្សារ សាលារៀនឯកជនចាប់