សម្តេចធិបតី ៖ តំបន់ជន​បទកម្ពុជា បាន និងកំពុងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍ

សម្តេចធិបតីបានថ្លែងថា គិតត្រឹមឆ្នាំ២០២៣ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សាងសង់ផ្លូវជនបទបានជាង៧០ភាគរយ និងបានធ្វើឱ្យតំបន់ជនបទកម្ពុជាផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មី