តំបន់ស្ថិតនៅជុំវិញអង់ទែន​ទួល​គោក ​ក្លាយជាមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម​ដ៏មមាញឹកក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ ៖ ទួល​គោក​ បានក្លាយជា​តំបន់​ពាណិជ្ជកម្មដ៏មមាញឹក​មួយក្នុ​ងរាជធានីភ្នំពេញ ដោយក្នុងនោះ តំបន់​នៅ​ជុំវិ​ញអង់ទែន​ទួល​គោក​ បាន និងកំពុងទាក់ទាញខ្លាំង​លើអាជីវកម្ម​…