ឧទ្យានទេសចរណ៍ថ្មីនៃខេត្តសៀមរាប Angkor Wildlife & Aquarium កំពុងទាក់ទាញទេសចរយ៉ាងមមាញឹក

សៀមរាប ៖ សួនឧទ្យាន ANGKOR WILDLIFE & AQUARIUM ជាផលិតផលទេសចរណ៍ថ្មីមួយ និងដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានតម្លៃវិនិយោគប្រមាណ…