គម្រោងនិរន្តរភាពតំបន់ទេសភាព និងទេសចរណ៍ធម្មជាតិកម្ពុជា កំពុងលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍

ភ្នំពេញ ៖ នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ក្រសួងបរិស្ថាន និងក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ក្រោយកិច្ចគាំទ្រពីធនាគារពិភពលោក បាន និងកំពុងអនុវត្តគម្រោង «និរន្តរភាពតំបន់ទេសភាព និងទេសចរណ៍ធម្មជាតិកម្ពុជា…