ប្រមុខ​រាជរដ្ឋាភិបាល​មើលឃើញពីកា​ររីក​ចម្រើន​ខ្លាំង​នៅតំបន់​ប៉ែក​ខាងត្បូង​រាជធានីភ្នំពេញ

រាជរដ្ឋាភិបាល​សម្លឹង​មើលឃើញ​តំបន់​ប៉ែក​ខាងត្បូង​នឹងក្លាយជា​តំបន់អភិវឌ្ឍ​ន៍​ខ្លាំង​នៅពេលខាងមុខនេះ និងទាក់ទាញមនុស្ស​ទៅរស់នៅកាន់តែច្រើន​