សម្ដេចធិបតី ៖ កោះនរា នឹងក្លាយជាតំបន់ពហុសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច និងជួយបង្កើនជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋ

ការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់កោះនរា គឺដើម្បី បែងចែកនូវផលសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រជាពល រដ្ឋទូទៅទាំងអស់ ហើយនឹងត្រូវអភិវឌ្ឍន៍ មិនចាញ់តំបន់កោះពេជ្រនោះទេ ពោលនឹងបង្កើតទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ច ឧស្សា ហកម្ម ទៅតាមអ្វីដែលបានគ្រោងទុក