រាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាលលទ្ធផលស្ដីពីកិច្ចប្រជុំកំពូលមហាអនុតំបន់មេគង្គលើកទី៧

កិច្ចប្រជុំកំពូលមហាអនុតំបន់មេគង្គលើកទី៧ ដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាត្រូវបានបញ្ចប់យ៉ាងជោគជ័យ ជាមួយនឹងការទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាង