តំបន់រុនតាឯក បង្ហាញពីស្មារតីបន្តអភិវឌ្ឍន៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋកាន់តែល្អប្រសើរ

ទោះបីសម្ដេចធិបតី មិនអាចជប់ឱ្យចេញសមិទ្ធផលទាំងអស់បានមែន បុន្តែសម្ដេចប្ដេជ្ញាខិតខំកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឱ្យបានកាន់តែច្រើន ដើម្បីផ្ដល់ ផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋ