ថវិកាសន្សំជាតិរបស់កម្ពុជាជាង ៣ ០០០លានដុល្លារ ទើបតែដកចំណាយត្រឹម ១ ភាគ ៣ តែប៉ុណ្ណោះ

ថវិកាសន្សំជាតិកម្ពុជាដែលមានចំនួនរហូតជាង៣ពាន់លានដុល្លារ ត្រូវបានដកចំណាយសម្រាប់ទប់ទល់នឹងវិបត្តិកូវីដក្នុងរយៈកាលជាង១ឆ្នាំកន្លងទៅនេះអស់ប្រមាណ១ពាន់ដុល្លារ

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy