នាយកគ្រប់គ្រងរបស់ IFC ប្រចាំប្រទេសសម្រាប់តំបន់មេគង្គ នឹងជួយជំរុញកំណើនប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន និងកំណើនបៃតង

ភ្នំពេញ ៖ សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (IFC) បានតែងតាំងថមម៉ាស ចាខបស៍ (Thomas Jacobs) ជានាយកគ្រប់គ្រងប្រចាំប្រទេសថ្មីរបស់ខ្លួនសម្រាប់តំបន់មេគង្គ រួមមានប្រទេសវៀតណា…

AMS ECONOMY
@amseconomy