ឧកញ៉ា នួន រិទ្ធី ៖ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និងវិនិយោគវិស័យអចលនទ្រព្យកំពុងទទួលបានអ្វីដែលថ្មីពីកូវីដ

វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្តាលមកពីជំងឺកូវីដ១៩ បានធ្វើឱ្យបណ្តាអ្នកវិនិយោគ អភិវឌ្ឍន៍ក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យមួយចំនួនទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីៗ ហើយថែមទាំងអាចទទួល

AMS ECONOMY
@amseconomy