វិស័យអចលនទ្រព្យនៅបង់ក្លាដែសកើនឡើងជាលំដាប់ ស្របពេលភាពវិជ្ជមាននៃចំណូលរបស់មនុស្សម្នាក់ៗអាចរក្សាបាន

បង់ក្លាដែស ៖ ទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅបង់ក្លាដែសមានការរីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ជាពិសេស ក្នុងអំឡុងពេល២ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដោយសារការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy