ការចុះបញ្ជី SME កើនឡើងដល់ជាង ៤ម៉ឺនមូលដ្ឋាន បង្កើត​ការងារ​សរុប​ចំនួន​ ​៤​៦​៣​ ​៩​៦​៦​ ​កន្លែង

សហ​​គ្រាស​ធុន​តូច​ ​និង​មធ្យម ថ្មីៗ ​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​ក្នុងឆ្នាំ២០២៣មានចំនួន​ ​១​,​៤​០​៦​ បានបង្កើត​ការងារថ្មី​​ចំនួន​ ​២​០​,​៦​៨​៣​​ ដែលបានបង្កើនឱកាស​ការងារ​សរុប​ចំនួន​ ​៤​៦​៣​ ​៩​៦​៦​ ​កន្លែង​