ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី កម្ពុជា-ចិន គ្រោងនឹងបង្កើនដល់ ១៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ២០២៥ 

ឆ្នាំ ២០២២ ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី សម្រេចបានជាង ១១ ពាន់លានដុល្លារ គ្រោងបង្កើនដល់ ១៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក