ពិចារណា ! តើគួរបង្កើនលុយដោយការសន្សំ ឬចាប់ផ្តើមធ្វើការវិនិយោគផ្សារហ៊ុន ?

គ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលមិនប្រាថ្នាកើនទ្រព្យសម្បត្តិ មានលុយច្រើនក្នុងដៃនោះទេ ប៉ុន្តែសំនួរនៅត្រង់ថា តើគួរបង្កើនតាមរបៀបណាដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ តើគួរសន្សំជាប់ជាប្រចាំ ឬផ្តើម