ក្រុមហ៊ុនជាង ១៣០ បានចូលរួមបង្ហាញផលិតផលក្នុងពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មសំណង់កម្ពុជា-អន្ដរជាតិឆ្នាំ២០២៣

ពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្ម សំណង់កម្ពុជា-អន្ដរជាតិ ឆ្នាំ២០២៣ ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដោយមានក្រុមហ៊ុនជាតិ និងអន្ដរជាតិចំនួន ១៣៣ក្រុមហ៊ុន ចូលរួមដាក់តាំងផលិតផលរបស់ខ្លួន