ពិព័រណ៍​ទំនិញ ​ចិន – ​អន្តរជាតិ ​ជាឱកាស​របស់កម្ពុជាបង្ហាញ​ផលិត​ទៅកាន់​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ និងស្វែងរកដៃគូសហការ

ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​បាន​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​ផលិតផល​សម្គាល់​ភូមិសាស្ត្រ​ (​G​I​) ​ចំនួន​៣​​ សម្រាប់​ការនាំចេញ​ទៅកាន់​ទី​ផ្សារ​ប្រទេស​ចិន​ ​ដោយ​ស្វែងរក​ការ​គាំទ្រ​សម្រាប់​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​