ការបណ្តុះផ្សិតតាមបច្ចេកទេសទំនើបអាចទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ តម្លៃថ្លៃ និងមានទីផ្សារទូលាយ

ការបណ្តុះផ្សិតតាមបែបបុរាណ ឬបែបប្រពៃណីត្រូវបានអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មអះអាងថា ទទួលបានទិន្នផលតិច មានតម្លៃទាបជាងទិន្នផលផ្សិតដែលបណ្តុះតាមបច្ចេកទេសបែប….