យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មី នឹងបន្តពង្រឹងប្រព័ន្ធធនាគារឱ្យកាន់តែមានភាពធន់ និងទំនើប

វិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ គឺស្ថិតយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មី ក្នុងនីតិកាលទី ៧ នៃរដ្ឋសភា ដែលនឹងបន្តពង្រឹងប្រព័ន្ធធនាគារ…