ក្រុមការងារហិរញ្ញវត្ថុ FATF ដាក់កម្ពុជានៅក្រៅ «បញ្ជីប្រផេះ»

ភ្នំពេញ ៖ កម្ពុជា ត្រូវបានក្រុមការងារហិរញ្ញវត្ថុ ហៅកាត់ថា (FATF) មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីស ដាក់នៅក្រៅ «បញ្ជីប្រផេះ» ខណៈដែលប្រទេសដែលជាប់ឈ្មោះក្នុង…