វិភាគ ៖ បញ្ហាបំណុលកំពុងទំលាក់កេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងទំនុកចិត្តពិភពលោកចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិក

ក្រៅតែពីបញ្ហាអន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់រួចមក រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏កំពុងប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងមួយចំនួនផងដែរ ខណៈដែលខ្លួនកំពុងត្រៀមខ្លួនរៀបចំការបោះឆ្នោត…