វិបត្តិឡើងថ្លៃតម្លៃនៃការរស់នៅ គឺជាហានិភ័យពិភពលោករយៈពេលខ្លី ខណៈដែលបញ្ហាប្រែបម្រួលអាកាសធាតុគឺជាបញ្ហារយៈពេលវែង

បរទេស ៖ យោងតាមរបាយការណ៍ហានិភ័យសកលពី Weforum បានបង្ហាញថា វិបត្តិនៃការឡើងថ្លៃតម្លៃរស់នៅគឺជាហានិភ័យពិភពលោករយៈពេលខ្លី ខណៈដែលបញ្ហាប្រែបម្រួល…