កម្មវិធីច្នៃប្រឌិតចំនួន ៣ ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AI ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាសកល

យោងតាមប្រភពពី Weforum បានបង្ហាញថា កម្មវិធីច្នៃប្រឌិតថ្មីចំនួន ៣ ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើប និង បញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដើម្បី…