គួរប្រុងប្រយ័ត្ន !បញ្ហាសំរាមតូចៗតែអាចក្លាយជាវិបត្តិរ៉ាំរ៉ៃ និងកំពុងបង្កជាបញ្ហាដូចនៅហ្វីលីពីន

តើអ្នកធ្លាប់បានសាកល្បងសួរខ្លួនឯងទេថា ជារៀងរាល់ថ្ងៃ បរិមាណសំរាមប៉ុណ្ណាដែលអ្នកបានបោះចោល ហើយចំនួនប៉ុន្មានដែលត្រូវបានទុកដាក់ក្នុងធុងសំរាមបានត្រឹមត្រូវរាប់ចាប់ពីកញ្ចប់សាប៊ូ…