លោកឧកញ៉ាបណ្ឌិត តេង រិទ្ធី ៖ ការវិនិយោគអចលនទ្រព្យក្នុងតំបន់មានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មានឱកាសចំណេញច្រើន

បន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានបើកសេដ្ឋកិច្ចលើគ្រប់វិស័យ ជាពិសេសការប្រកាសបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍២០កុម្ភៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះ វិស័យអចលនទ្រព្យបានចាប់ផ្តើមមានសកម្មភាពជា…