លោកបណ្ឌិត អ៊ិន ចាន់នី លើកឡើងពីកត្តាសំខាន់ដែលកម្ពុជានៅតែទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុពីក្រៅប្រទេស

បើទោះជាស្ថិតនៅក្នុងបរិបទដែលរំខានដោយវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដក៏ដោយ សម្រាប់កម្ពុជានៅតែជាគោលដៅសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ ក៏ដូចជាការវិនិយោគក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានដូចជាធនាគារ