ប្រាក់រៀលឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាច្រើ​ន មុននឹងទទួលបានទំនុកចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់ដូចសព្វថ្ងៃ

ភ្នំពេញ ៖ បន្ទាប់ពីប្រាក់រៀលបានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាច្រើន ការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀល គួបផ្សំនឹងការចូលរួមរបស់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ បានធ្វើឱ្យទំហំ…