បារាំងដាក់ផែនការប្រែក្លាយក្រុងប៉ារីស ទៅជាទីក្រុង ១៥នាទី

អភិបាលក្រុងប៉ារីស បានបង្ហាញពីផែនការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្ថែមនៅក្រុងប៉ារីស និងអាចហៅឈ្មោះថ្មីថាជាទីក្រុង ១៥ នាទី (15-minute city ) នៅថ្ងៃអនាគត