កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រី «ទីឡាព្យ៉ា» អាចរកចំណូលបានចន្លោះពី ៤ពាន់ទៅ៥ពាន់ដុល្លារ ក្នុងមួយខែ

កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រី «ទីឡាព្យ៉ា» អាចរកចំណូលបានពីការលក់សាច់ត្រី មានគម្រោងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ទៅកាន់ទីផ្សារក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ