កម្ពុជា​ជំរុញ​ឱ្យ​សមាគម​សំបុក​ត្រចៀកកាំកម្ពុជាពង្រឹងគុណភាព ​បង្កើន​ផលិតកម្ម​ ធានាស្ថិរភាពសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារ

បច្ចុប្បន្ននេះ កម្ពុជាមានផ្ទះសត្វត្រចៀកកាំប្រមាណជាង ៥០០០ផ្ទះ និងអាចផលិតបានសំបុករហូតដល់ប្រមាណ ១០០តោនក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារ