សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ពង្រឹងសមត្ថភាពប្រធានសាខាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទូទាំងប្រទេស លើការគ្រប់គ្រងសាខា

ភ្នំពេញ ៖ សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលប្រធានសាខាថ្នាក់ស្រុក និងខេត្តរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារជាសមាជិកនៅទូទាំងប្រទេស ដើម្បីពង្រឹង…