បាងកកជាប់ឈ្មោះជាគោលដៅពេញនិយមបំផុតនៅអាស៊ីសម្រាប់ក្រុមអ្នកពនេចរជំនាញឌីជីថល

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលបានធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនអ្នកវិភាគអនឡាញរបស់ហូឡង់ដែលមានឈ្មោះថា Resume.io រួចមក បានរកឃើញថា ទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ…