ប្រភេទដី​ដែលមិនប្រើប្រាស់​៥យ៉ាង​ ដែល​រដ្ឋកំណត់​មិនយកពន្ធ​

ភ្នំពេញ ៖ ចាប់​២០២៥​ខាងមុខ រដ្ឋ​នឹង​ចាប់ផ្ដើម​ធ្វើកា​រគិត​ពន្ធ​លើដីធ្លីមិន​ប្រើប្រាស់​នៅ​តាម​តំបន់​បណ្ដា​ខេត្ត​​ ដែល​មានទំហំចាប់ពី​ ៥ហិចតា​ឡើងទៅ…..