ចំណូលពន្ធប្រថាប់ត្រា​លើការ​ផ្ទេរ​កម្ម​សិទ្ធិអចលនទ្រព្យ​ក្នុងរយៈពេល​៧ខែ​ធ្លា​ក់​​​ចុះ​២៦,៥​៦​ភាគ​រយ​

ភ្នំពេញ ៖ យោងតាម​របាយកា​រណ៍រប​ស់​អគ្គ​នាយកដ្ឋានពន្ធដារ​នៃក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និងហិរញ្ញវត្ថុ​បាន…